پاور پوینت آموزش الگوریتم کلونی زنبور عسل (الگوریتم فراابتکاری)

پاور پوینت آموزش الگوریتم کلونی زنبور عسل (الگوریتم فراابتکاری)

پاور پوینت آموزش الگوریتم کلونی زنبور عسل (الگوریتم فراابتکاری)

عنوان مطالب
مقدمه
الگوریتم زنبور عسل مصنوعی
الگوریتم زنبور عسل مصنوعی همیاری
الگوریتم زنبور عسل مصنوعی موازی
بهینه سازی کلونی زنبور عسل
الگوریتم زنبور عسل
الگوریتم کاوش زنبور عسل
الگوریتم بهینه سازی جمعی زنبور عسل
الگوریتم بهینه یابی جفت گیری زنبور عسل
الگوریتم بهینه یابی جفت گیری سریع زنبور عسل
الگوریتم بهینه یابی جفت گیری سریع تغییر یافته زنبور عسل
نتیجه گیری
مراجع

فایل در قالب pdf و 93 صفحه ارائه شده است.


خرید آنلاین