پروژه اصول بازاریابی

پروژه اصول بازاریابی

پروژه اصول بازاریابی

این پروژه مربوط به درس بازاریابی میباشد که گزارش نهایی آن در پیوست ارائه شده است. از لبتاب به عنوان محصول در این پروژه استفاده شده است و تمامی بخش های مختلف درس اعم از مطالعه بازار، benchmark ، بخش بندی بازار بر حسب مناطق جغرافیایی و نیز ترکیب جمعیتی، سطوح محصول ، سطوح کیفیت، برنامه بازاریابی و ... در این پروژه آورده شده است. همچنین از استراتژی توسعه محصول در این پروژه استفاده شده است. و در نهایت فایل پرسشنامه مورد نظر در انتها ارائه شده است.نمره کسب شده از این پروژه 19 بوده است.این پروژه برای مهندسین صنایع و مدیریت بسیار مناسب است.پروژه مربوطه 99 صفحه می باشد


خرید آنلاین